STANOVY

Stanovy Přijaté Valnou Hromadou Asociace Trumpetistů ČR, Dne 21.6.2011

Část První
Základní Ustanovení

I. Název a sídlo

1.1. Název sdružení je „Asociace trumpetistů České republiky“ (dále jen sdružení). Ve zkratce „AT ČR“.

1.2. Sídlo sdružení je: Kusého 535/4, Praha 8

II. Charakter a působnost sdružení

2.1. Sdružení je neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružuje občany, jimž bylo uděleno členství a jejichž profesí či zájmem je hra na trubku a příbuzné oblasti.

2.2. Asociace je založena na dobu neurčitou.

III. Cíle a formy činnosti sdružení

3.1. Cílem sdružení je sdružovat občany bez ohledu na národnost, věk, pohlaví, či státní příslušnost, jejichž profesí či zájmem je hra na trubku, pedagogika hry na trubku a veškeré příbuzné oblasti. Cílem činnosti je zvýšení povědomí o historii a současnosti oboru v České republice i zahraničí, zvýšení jeho prestiže a popularity ve společnosti a v neposlední řadě i prohloubení kolegiality, přátelství a tradiční stavovské cti a pospolitosti

3.2. Základní formy činnosti sdružení jsou:

a) chránit práva členů vyplývající z jejich povolání;
b) poskytovat odborné poradenství, právní pomoc a ochranu členům v pracovněprávní a autorskoprávní oblasti;
c) zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány státní správy, Fondy, apod.;
d) podporovat odborné vzdělávání a informovanost svých členů;
e) propagovat své členy.

3.3. Činnost sdružení bude spočívat především v pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí a v publikační a vydavatelské činnosti.

3.3. Cíle sdružení mohou být upravovány a obměňovány podle společenských zájmů a potřeb.

3.4. Sdružení se může stát členem takových dalších mezinárodních sdružení, která pracují v souladu s posláním a cílem činnosti sdružení.

3.5. Sdružení se může stát členem sdružení jiného typu s cílem vytvořit dobré kontakty se zástupci jiných odvětví souvisejících s hlavní činností sdružení.

Část druhá
Členství

IV. Vznik a zánik členství

4.1. Řádné členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem sdružení. Řádným členem sdružení mohou být právnické osoby a fyzické osoby starší 15 let, které o členství ve sdružení požádaly písemnou přihláškou a byly přijaty za řádné členy předsedou sdružení po schválení písemné přihlášky usnesením výkonného výboru sdružení a zaplatily příslušný členský příspěvek do jednoho měsíce od oznámení jejich přijetí do sdružení.

4.2. Čestné členství ve sdružení vzniká na základě schválení návrhu předneseného výkonnému výboru jeho členem. O čestné členství nelze žádat. Čestné členství je udělováno doživotně jako ocenění za vynikající práci a zásluhy v oboru.

4.3. O přijetí řádného člena a o udělení čestného členství rozhodují členové výkonného výboru sdružení na své časově nejbližší schůzi. Okamžikem vzniku členství je přijetí člena předsedou sdružení. Sdružení vede evidenci členů, což zajišťuje výkonný výbor.

4.4. Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením člena sdružení, a to formou doručení oznámení o vystoupení předsedovi výkonného výboru. Členství ve sdružení zaniká dnem doručení oznámení o vystoupení;
b) vyloučením člena sdružení z důvodu porušování povinností člena sdružení, přičemž o vyloučení rozhoduje valná hromada a členství ve sdružení zaniká dnem rozhodnutí valné hromady o vyloučení;
c) zánikem člena sdružení či jeho úmrtím;
d) zánikem sdružení.

4.5. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na žádné majetkové vypořádání, ani na vrácení členských příspěvků, vyjma zániku členství dle písm. d) předchozího bodu.

V. Práva a povinnosti řádných členů sdružení

5.1. Každý řádný člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady sdružení a hlasovat na ní;
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení;
c) podílet se na praktické činnosti sdružení a účastnit se všech aktivit pořádaných sdružením, pokud to umožňuje kapacita naplnění těchto akcí;
d) volit orgány sdružení, navrhovat kandidáty na členy volených orgánů sdružení a být do těchto orgánů volen.
e) V závažných a opodstatněných případech být na vlastní žádost předsedou zproštěn povinnosti hradit členské příspěvky na dobu jednoho roku, a to i opakovaně.

5.2. Každý řádný člen sdružení je povinen:

a) řídit se stanovami sdružení a rozhodnutími orgánů sdružení a dbát dobrého jména sdružení;
b) pokud jsou zvoleni do funkcí v orgánech sdružení a přijali je, pak řádně plnit povinnosti z těchto funkcí vyplývající;
c) podle svých sil a možností se podílet na naplňování poslání a cílů sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení;
d) hradit členské příspěvky.

5.3. Předpokladem výkonu řádného volebního práva člena sdružení na valné hromadě je vyrovnání veškerých finančních závazků vůči sdružení k termínu konání valné hromady sdružení. V opačném případě tedy člen sdružení volební právo na dané valné hromadě nemá.

Práva a povinnosti čestných členů sdružení

5.4. Každý čestný člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady i výkonného výboru sdružení s hlasem poradním;
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení;
c) podílet se na praktické činnosti sdružení a účastnit se všech aktivit pořádaných sdružením, pokud to umožňuje kapacita naplnění těchto akcí;
d) navrhovat kandidáty na členy volených orgánů sdružení, nemůže však být do těchto orgánů volen.
f) navrhovat kandidáty na udělení čestného členství

5.5. Každý čestný člen sdružení je povinen:

a) řídit se stanovami sdružení a rozhodnutími orgánů sdružení a dbát dobrého jména sdružení;
b) podle svých sil a možností se podílet na naplňování poslání a cílů sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

Část třetí
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada, výkonný výbor, předseda výkonného výboru a čestný prezident.

VI. Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Právo účastnit se valné hromady a volit na ní mají všichni členové sdružení, vyjma členů sdružení dle bodu 5.3. Organizace valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě jsou upraveny těmito stanovami.

6.2. Valná hromada se vždy schází alespoň jednou za rok, přičemž jí svolává předseda výkonného výboru. Předseda výkonného výboru je oprávněn svolat valnou hromadu též kdykoliv v průběhu roku, pokud jej o to požádá alespoň jedna polovina členů výkonného výboru sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti.

6.3. Výkonný výbor je dále povinen valnou hromadu svolat, pokud jej o to požádá alespoň jedna polovina členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení řádné žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Žádost o svolání valné hromady musí být písemná, doručena předsedovi výkonného výboru a musí obsahovat důvod svolání valné hromady, navrhovaný program a vlastnoruční podpisy svolavatelů.

6.4. Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se na ní alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení s volebním právem. Nesejde-li se v ustanovenou hodinu dostatečný počet členů, koná se za hodinu náhradní valná hromada se stejným programem bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

6.5. Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru, nebo člen zvolený valnou hromadou. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru.

6.6. Valná hromada rozhoduje o zásadních záležitostech sdružení, zejména:

a) volí a odvolává členy výkonného výboru;
b) schvaluje, ruší a mění stanovy sdružení;
c) rozhoduje o vyloučení členů ze sdružení;
d) rozhoduje o dobrovolném zrušení sdružení a vypořádání jeho majetku;
e) schvaluje rozpočet sdružení a výsledek hospodaření sdružení.

6.7. Pro přijetí rozhodnutí dle písm. d) je nutná tříčtvrtinová většina hlasů všech členů sdružení.

6.8. Pro přijetí rozhodnutí dle písm. e) je nutná tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů sdružení.

VII. Výkonný výbor

7.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě sdružení. Výkonný výbor zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady a v tomto smyslu zejména:

a) připravuje zprávy, informace a návrhy pro jednání valné hromady;
b) navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků;
c) zpracovává návrh ročního rozpočtu;
d) rozhoduje o přijetí nových členů a vede evidenci členů.
e) rozhoduje o podobě grafické prezentace sdružení
f) připravuje a schvaluje a zajišťuje roční plán činnosti sdružení

7.2. Členové výkonného výboru jsou voleni valnou hromadou vždy na období 3 let. Výkonný výbor ze svého středu zvolí předsedu výkonného výboru.

7.3. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru.

7.4. V případě odstoupení člena výkonného výboru je nový člen výkonného výboru uveden do funkce kooptací na návrh kteréhokoliv ze zbývajících členů výkonného výboru. Délka mandátu takto nově kooptovaných členů výkonného výboru je ukončena uplynutím původního mandátu celého výkonného výboru.

VIII. Předseda výkonného výboru

8.1. Předseda výkonného výboru je statutárním orgánem sdružení, tedy jedná jménem sdružení navenek. Předseda výkonného výboru dále svolává a řídí zasedání výkonného výboru, svolává a řídí valnou hromadu a přijímá členy sdružení.

8.2. Předseda výkonného výboru je oprávněn udělit členovi i nečlenovi sdružení plnou moc k zastupování sdružení.

8.3. Předseda výkonného výboru je oprávněn ve vážných a opodstatněných případech zprostit člena sdružení povinnosti hradit členské příspěvky na dobu jednoho roku, a to i opakovaně. Předseda takové rozhodnutí oznámí neprodleně pokladníkovi, při zachování potřebné diskrétnosti.

IX. Čestný prezident

9.1. Funkce čestného prezidenta ve sdružení vzniká na základě návrhu předneseného výkonným výborem valné hromadě. Okamžikem vzniku funkce čestného prezidenta je schválení valnou hromadou. O funkci čestného prezidenta nelze žádat. Funkce čestného prezidenta je udělována na 3 roky jako ocenění za vynikající práci a zásluhy v oboru.

Práva a povinnosti čestného prezidenta

9.2. Čestný prezident sdružení má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady i výkonného výboru sdružení s hlasem poradním;
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení;
c) podílet se na praktické činnosti sdružení a účastnit se všech aktivit pořádaných sdružením;
d) navrhovat kandidáty na členy volených orgánů sdružení, nemůže však být do těchto orgánů volen.
e) navrhovat kandidáty na udělení čestného členství

9.3. Čestný prezident sdružení je povinen:

a) řídit se stanovami sdružení a rozhodnutími orgánů sdružení a dbát dobrého jména sdružení;
b) podle svých sil a možností se podílet na naplňování poslání a cílů sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

Část čtvrtá
Majetek a hospodaření

X. Majetek sdružení a zásady hospodaření

10.1. Sdružení je neziskovou organizací. K plnění svých úkolů a činností může používat vlastního majetku, nebo též jiného majetku, který je mu smluvně zapůjčen a předán do užívání s právem s ním hospodařit jako s vlastním.

10.2. Majetek sdružení tvoří hmotný a nehmotný majetek. Zdrojem majetku sdružení jsou zejména:

a) členské příspěvky;
b) sponzorské a jiné příspěvky právnických a fyzických osob;
c) dary, jakož i jiné převody majetku
d) dotace a granty

10.3. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor, přičemž zajišťuje zejména běžné hospodaření, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.